LOVE FOR DJURSLANDS RIDEKLUB


§ 1       Klubbens navn er "Djurslands Rideklub". Klubbens forkortelse: DRK. Klubbens hjemsted er Norddjurs Kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellig art samt at arbejde for kendskabet til den ædle hest og oplære navnlig ungdommen i alt vedr. hestens brug og pleje.

 

§ 2       Djurslands Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§ 3       I rideklubben kan optages aktive senior- og juniormedlemmer samt passive medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, jf. dog §4.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i klubbens aktiviteter. Medlemskabet er gældende fra den dato, skriftlig anmodning herom er modtaget af bestyrelsen.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen, med mindst 1 måneds varsel til den 1. januar eller den 1. juli.

 

§ 4      Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingent opkræves halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og 1. juli.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdagen, ophører vedkommendes medlemsrettigheder, og vedkommende kan kun optages påny mod betaling af restance samt kontingentbeløb, indtil lovlig udmel­delse har fundet sted. Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter påkrav.

 

§ 5       Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på     følgende måde:

På generalforsamlingen vælges følgende 7 udvalg:

De 6 første udvalg vælger selv hver sin formand, og denne træder ind i bestyrelsen.

Til valg af Juniorudvalget har kun juniormedlemmer stemmeret. Juniorudvalget vælger selv deres formand blandt udvalgets seniorer, og formanden træder ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand. I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem fra et af udvalgene træder ud, supplerer det pågældende udvalg sig selv og vælger ny formand, som træder ind i bestyrelsen. På ulige årstal er 2 medlemmer og på lige årstal 3 medlemmer af hvert udvalg på valg. Rækkefølgen for udvalgsmedlemmers afgang afgøres første gang ved lodtrækning.  Genvalg kan finde sted.

Stald- og bygningsudvalget består af følgende medlemmer: Formanden for økonomiudvalget, formanden for materialeudvalget samt 2 repræsentanter for pensionærer. Udvalget har ikke særskilt repræsentation i besty­relsen.

Ud over de faste udvalg kan der efter behov nedsættes udvalg uden for valgperioden. Sådanne udvalg skal være på mindst 3 medlemmer. For­manden, der udpeges blandt disse 3, indtræder i bestyrelsen, men uden stemmeret, indtil stadfæstelse på  førstkommende generalforsamling kan finde sted.

Følgende grupper af mennesker kan ikke sidde i klubbens bestyrelse:

 

§ 6       Udvalg sammentræder på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, dog afholdes mindst et møde pr. kvartal. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med 8 dages varsel og med følgende dagsorden:

 1. Protokol                
 2. Siden sidst
 3. Økonomi
 4. Distrikt12
 5. Emner bragt op som forslag.
 6. Eventuelt  

Alle bestyrelsesbeslutninger tages med almindelig stemmeflertal, jf. dog § 12. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og I dennes forfald næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 5 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Formanden for sekretariatsudvalget eller et andet bestyrelsesmedlem fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen godkendes på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

 

§ 7       Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden og kassereren i forening. Ved dispositioner over kr. 15.000 kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen foretager alle ansættelser og afskedigelser samt indgåelse eller opsigelse af alle lejeaftaler.

 

§ 8       Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Tiden og stedet skal tillige skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1.                    Valg af dirigent
 2.                    Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3.                    Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4.                    Godkendelse af kontingent
 5.                    Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
 6.                    Valg af udvalgsmedlemmer
 7.                    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 8.                     Eventuelt.
   

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendomme. På generalforsam­lingen vælges personer med almindelig stemmeflertal (relativ majoritet). Øvrige beslutninger ved simpelt flertal (absolut majoritet), se dog § 9 og § 12. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

 

§ 9       Til forandring af lovene kræves en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal godkendes af DRF, før ikrafttræden er mulig

 

§ 10     Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen valgte revisorer.

Revisorerne er forpligtet til at foretage mindst 1 uanmeldt kasseeftersyn pr. regnskabsår.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer ved fremsendelse af frankeret svarkuvert til sekretæren.

 

§ 11     Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom med meddelelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted se­nest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsam­ling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

 

§ 12a   Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog maksimalt to måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmerne stemmer for karantænen.

Medlemmet  skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen , iden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil. 

 

§12b    I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over to måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, idet blanke stemmer tæller som afgivne.                                    

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for DRF's Appeludvalg  inden 4 uger.

 

§ 12c     I det i § 12b omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, om sagen via hovedbestyrelsen indbringes for DRF's Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udeluk­kes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).

 

§ 13     Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages af to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være til stede, og for at beslutningen om op!øsning skal være gyldig, skal denne vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

 

Disse love er vedtaget på generalforsamlingen d. 23. februar 2010 og erstatter tidligere love, som sidst er ændret d. 22. februar 2011


FUNKTIONSBESTEMMELSER


Fællesbestemmelser for udvalgene

Formanden tegner klubben udadtil, ligesom hun/han aktiverer enkelte udvalg og koordinerer samarbejdet mellem disse. Hun/han foranlediger indkaldelse til bestyrelsesmøde mindst en gang pr. kvartal. Det er formandens pligt i videst mulig udstrækning at tilgodese ønsker fra alle udvalg. Formanden fungerer samtidig som bevillingshaver for cafeteriet og giver meddelelse herom til bevilgende myndighed.

Vedr. udvalg konstitution, udvalgsstørrelse m.v. henvises til klubbens vedtægter. Udvalgene er ansvarlige for, at alle oplysninger vedrørende ansvarsområderne, der er nødvendige for klubbens samlede regnskab, tilsendes klubbens bestyrelse, herunder afvigelser fra udvalgets budget. Samtlige regninger, kontrollerede og kommenterede, tilsendes økonomiudvalget.

Udvalgene skal drage omsorg for, at alle informationer om udvalgenes arbejde, der skal videre til klubbens medlemmer, tilsendes klubbladets redaktion.

Udvalgene må have forståelse for, at de i funktionsbeskrivelserne angivne opgaver ikke er begrænsede. Et korrekt gennemført klubarbejde forudsætter et gennemgribende samarbejde mellem de enkelte udvalg, hvis funktionsområder kan komme til at gribe ind over hinanden.

De enkelte udvalg varetager herefter følgende områder:

Sports- og stævneudvalg

Planlægning af klubbens stævneaktiviteter såsom trænings-, klub- og distriktsstævner.

Sæsonprogram for sportslige aktiviteter.

Afvikling af ovenfor nævnte stævner, som for de enkelte stævner blandt andet omfatter:

 

Terræn- og motionsudvalg

Planlægning af jagtprogrammer, herunder juniordeltagelse - i samarbejde med juniorudvalget.

Jagternes forberedelse og afvikling omfatter for den enkelte jagt bl.a.:

 

Velfærdsudvalg

Tilrettelæggelse af traditionelle fester, f.eks. forårsfest, Sct. Hansfest, Hubertusfest m.v., herunder evt. aftaler om tilmelding, avertering, lån af borde og stole m.v. Tilrettelægge driften af cafeteriet i samråd med kasserer.

Bespisning af hjælpere under distriktsstævner og evt. anden kantinevirksomhed. Aflæggelse af regnskab. Invitationer til naboer, skovvæsen og andre personer, klubben har relationer til, til overværelse af arrangementer m.v. Modtagelse og indførelse af nye medlemmer i klublivet i den udstrækning, det er muligt.

 

Materiel- og anlægsudvalg

 

Økonomiudvalg

Formanden er klubbens kasserer, som fører klubbens daglige bogholderi, udfærdiger budgetter og fører den samlede budgetkontrol. Kontingentlister og opkrævninger.

Økonomiske ansøgninger o.l. vedr. kommunen og toldvæsenet om momsfritagelse.

Skaffe indtægter under stævner i form af billetter, programmer og sponsorer.

Indberettelse af medlemstal til DRF.

Udarbejder og fortolker love, vedtægter og funktionsbeskrivelser.

 

Juniorudvalg

Afholdelse af opvisninger i form af forældredage, lege, voltigering og småkonkurrencer i forbindelse hermed samt fastelavns- og julearrangementer.

Afholdelse af klubaftener for juniorer med skiftende emner om ridning m.v. og med et socialt og samlende præg.

Udflugter til stævner og opvisninger m.v.

Juniorassistance ved klubarrangementer i samarbejde med de øvrige udvalg.

Fører optegnelser over medlemmernes indsats med henblik på udpegning af årets rytter.

Ansvarlig for oprydning (papir, plast, flasker m.v.) før, under og efter stævner. Ansvarlig for klargøring af dressurbaner før og under stævner.

Varetager ridemærkeprøver incl. aftaler om start, underviser, dommer, papirarbejde m.v.

 

Støtte- og sponsorudvalg

Støtte- og sponsorudvalg har til formål at:

 

Stald- og bygningsudvalg

Fører tilsyn med bygningsvedligeholdelse for DRK og i samarbejde med den tilsynsførende, udpeget af kommunen, sørger for reparationers tilrettelæggelse og udførelse.

Har ansvaret for, at vedligeholdelsesomkostninger holdes inden for budgetterede rammer.

Aftaler den daglige drift af stalden med daglig leder og har ansvaret for indkøb af foder, halm og andre fornødenheder til fodring og stalddrift. Udvalget refererer direkte til bestyrelsen.